np3

Nytt senter, torg og boliger på Tåsen

2019-05-01
Tåsen senter skal rives og gi plass til både boliger og handel. Nå er det lagt frem to alternative utbyggingsforslag for senteret.

For 100 år siden ble de gamle jordbruksområdene mellom Sogn og Nydalen en del av Aker kommunes boligbygging. Nå står området rundt Tåsen senter foran den største utbyggingen på nesten 70 år.

Det er for tiden mange planer i områdene rundt Tåsen senter, blant annet forslag om boliger i Tåsenveien 71, i Tåsenveien 73 og i Nordbergveien 10.

– Dette er private planforslag som befinner seg på ulike stadier i reguleringsprosessen, og vi er nøye med å koordinere alle forslagene for å sikre en helhetlig planlegging på Tåsen, forsikrer Andreas Vaa Bermann, avdelingsdirektør for områdeutvikling i Plan- og bygningsetaten.

I Tåsenveien, fra rundkjøringen Darre Jensens plass ned til Voldsløkka, skal det komme nytt sykkelfelt, tosidig fortau og oppgraderte bussholdeplasser. Strekningen har i dag mangelfull eller ingen tilrettelegging for syklister, og det er kun fortau på den ene siden.

– Dermed vil både gående, syklende og kollektivreisende få bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet, sier Vaa Bermann.


Vil rive senteret og bygge nytt

NorgesGruppen Eiendom AS, som eier Tåsen nærsenter, mener senteret ikke tilfredsstiller dagens krav til rasjonell drift. De mener dessuten at handelslekkasjen fra Tåsen til andre deler av byen kan stoppes med et nytt, moderne senter. Da kan også senteret bli et nav i lokalmiljøet.

Geir Inge Juriks er utviklingsdirektør i Neptune Properties AS. Selskapet er deleier i prosjektet som de kaller Tåsen torg.

– Et nytt Tåsen senter vil være med å dekke et boligbehov denne bydelen har. Det er tilnærmet ingen moderne tilrettelagte boliger i området rundt Tåsen, men behovet er stort. En utbygging av et moderne Tåsen senter vil gi et tilbud som sikrer ny innflytting. Det mener vi er positivt for befolkningssammensetningen på Tåsen, sier Juriks.

– Det nye senteret skal også inneholde et torg med riktig orientering, en tilbakeføring til det opprinnelige Tåsen senter. Der var det åpne torget var en sosial arena for beboere i området og en positiv ramme for nødvendig handelsaktivitet, sier Juriks.

Les hele saken her