np3

Her kan det komme 165 boliger

2019-01-29
Planforslaget for Tåsen Senter rommer inntil 165 leiligheter, utadrettet virksomhet og legesenter/eldresenter.

I mars 2017 skrev Estate Nyheter at Neptune Properties, JIB Eiendom og NorgesGruppen – gjennom selskapet Tåsen Utvikling AS – hadde fått utarbeidet nye skisser for Tåsen Senter i Oslo. Nå har fagkyndig Arcasa Arkitekter sendt inn planforslaget, som snart legges ut til offentlig ettersyn.

– Eier av Tåsen Senter, v/NorgesGruppen Eiendom AS, sliter med at det eksisterende kjøpesenteret ikke tilfredsstiller dagens krav for rasjonell kjøpesenterdrift. Det oppleves handelslekkasje til øvrige deler av byen fra et lokalt marked som utmerket godt kunne vært betjent i lokalsenteret. Gjennom flere mulighetsstudier fra 2003 og frem til i dag, er det blitt fastslått at det eksisterende senteret vanskelig lar seg rehabilitere – både bygningsmessig og økonomisk – til et ønskelig nivå, heter det i planforslaget.

I prosessen med å prosjektere nytt senter er det konkludert med «at en mer helhetlig og omfattende forandring er nødvendig for at senteret igjen skal fremstå som et naturlig nav i lokalmiljøet på Tåsen».

Utvikler og grunneier ønsker å utvikle eiendommen ved å rive eksisterende kjøpesenter og oppføre et nytt senter, med parkering under og boligbygg over. Illustrasjonsprosjektet avviker på flere punkter fra gjeldende reguleringsplan.

Gjennom planprosessen med Tåsen senter er det på ulike tidspunkt besluttet å utvide planområdet for også å inkludere Tåsen seniorsenter i et eldre- og helserelatert tilbud på østsiden av T-banen, samt regulerte friområder som grenser til banen på denne siden.

Hensikten med detaljplanen er å legge til rette for etablering av ca. 120 nye boenheter med tilhørende anlegg. Bebyggelsens 1. etasje tilrettelegges for utadrettet virksomhet med forretninger og servicefunksjoner for områdets beboere og brukere. Deler av 2. etasje tilrettelegges for offentlig eller privat tjenesteyting.

På østsiden av T-banen tilrettelegges det for etablering av legesenter/eldresenter og ca. 30-45 nye boenheter. Parkering legges under bebyggelsen.

Les hele artikkelen her