np3

Forutsigbarhet til overordnende planer
er avgjørende for god byutvikling

2020-04-21
- Det er fortvilende når forutsigbarheten forsvinner fra slike prosesser. Da står både kommunen og eiendomsutviklere igjen som tapere, sier administrerende direktør Anders Gregersen i Neptune Properties.

- Det er fortvilende når forutsigbarheten forsvinner fra slike prosesser. Da står både kommunen og eiendomsutviklere igjen som tapere, sier administrerende direktør Anders Gregersen i Neptune Properties.TATT UT: Det er området markert til høyre som Neptune ønsker å utbytte til 40 boenheter, men som Byrådet anbefaler beholdes slik det er i dag. Arealet kunne gitt inntil 40 nye boenheter.

Gregersens utspill har sitt utspring i at Byantikvaren mener at tre hus på Frøen muligens kan være verneverdige, en vurdering som i følge Gregersen er gjort uten av Byantikvaren har vært på befaring. 

– Fortvilende
Nå kan politikerne i Oslo Bystyre komme til å stoppe reguleringsplanen for deler av området, stikk i strid med anbefalingene fra Plan og bygningsetaten (PBE).

Selskapet er involvert i den aktuelle reguleringssaken som er en del av Diakonhjemmets omfattende regulering på Frøen. I den konkrete delen av planen som byrådet vil ta ut, er det planlagt å rive tre eneboliger og bygge inntil 40 leiligheter.

Byantikvaren har tidligere uttalt at byggene er verneverdige, men har senere moderert sitt syn på verneverdien av de tre husene. PBE har gitt sin tilslutning til rivning av de tre boligene fordi området er avsatt som utviklingsområde i Kommuneplanen 2015.

– Denne utbyggingen er i tråd med politikernes ønske om en by for alle, med varierte boområder. Den juridisk bindende kommuneplanen for området tilsier vern kun ved særlig høy verneverdi, og det er ikke tilfelle for de tre aktuelle eneboligene, sier Gregersen.


Les hele artikkelen her