np3

Folk flytter ikke tilbake til Oslo uten at politikere legger til rette for det! - kronikk av Anders i Dagens Næringsliv

2021-08-02

Les også kronikken i DN fra 31.07.2021 her

SSB sin rapport om flytting i 2020 er klar: den viser at netto tilflytting til Oslo var negativ med 1800 personer. I tillegg er befolkningsveksten i Oslo lav. Det litt for enkle svaret på uvanlig stor utflytting er korona og ønsket om bedre plass. Dessverre er problemet større og mer dyptgripende enn det. Landets hovedstad har rikt kulturliv, de mest attraktive arbeidsplassene, og mange fantastiske parker, møteplasser og rekreasjonsmuligheter.

Oslo i 2021 er rett og slett i en langt bedre forfatning og mer attraktiv enn i 2000, som var sist gang befolkningsvekst og tilflytting var på samme lave nivå.

Barnefamilier og unge par flytter fra Oslo, men urbaniseringen er ikke på retur

Så hva skjer egentlig i Oslo? Oslos egne befolkningsprognoser frem mot 2040 er også tydelige; det blir flere unge og flere eldre, mens det blir færre i aldersgruppen 30 til 69 år. Befolkningsutviklingen er relativt flat, mens antall skattebetalere altså synker relativt i forhold til dagens nivå. Dette skyldes i hovedsak at barnefamilier og unge par flytter ut av Oslo og til omkringliggende kommuner på jakt etter en egnet familiebolig.

Og nei, dette skyldes ikke korona, men rett og slett manglende tilgjengelige familieboliger i Oslo.

Politikerne i Oslo har omsider fått opp øynene for utfordringene knyttet til det lave antall regulerte boliger de siste 3 årene, totalt omtrent 5000 boliger er regulert, mens det årlige behovet er antatt å være rundt 3-5000. Selv om befolkningsveksten er lav, er veksten i antall husholdninger høyere. Kombinert med en «reguleringsreserve» på omtrent to års etterspørsel og en gjennomsnittlig tid for behandling av plansaker på 4,5 år, er det dramatisk for kommende års boligbygging i Oslo.

Må tilrettelegge for at flere familieboliger blir tilgjengelige på de rette stedene

Et lavt antall regulerte boliger er et problem i seg selv, men enda mer kritisk for befolkningsutviklingen i Oslo er det at det faktisk er de «riktige» boligene på de «rette» stedene som reguleres. Majoriteten av de planlagte boligene i Oslo de neste 5-15 årene vil ligge i utviklingsområder som Hovinbyen, på Filipstad og Skøyen, Men selv om dette er attraktive områder hver for seg, så løser vi ikke problemet med utflytting med å bygge boliger i slike områder alene.

For å redusere fraflyttingen av nåværende og fremtidige skattebetalere i Oslo må flere familieboliger bli tilgjengelig. Det gjøres enten ved å bygge plasskrevende småhus, eller det mest effektive; å bygge attraktive leiligheter tett på knutepunkter i etablerte boligområder.

Vi må bygge attraktive boliger og nabolag der folk bor og fortsatt ønsker å bo. En langsiktig og styrt utvikling i etablerte boligområder gir en bedre boligdynamikk. Dette innebærer at eldre par og folk som bor alene får gode alternativer i eget nærområde så de får lyst til å flytte fra sine familieboliger, og dermed frigjør disse til yngre barnefamilier på jakt etter bedre plass og en hageflekk.

Det er skadelig for Oslo hvis politikere bøyer av for «Not In My Backyard»-holdninger

Det er sjelden eksisterende naboer ønsker flere naboer. Det handler nok mest om frykten for mindre utsikt, støy i byggeperioden, og slike ting. Det er veldig forståelig. Men kortsiktig politisk spill og manglende prioriteringer for å tekkes «Not In My Backyard»-holdningen til lokale velgere, vil være svært skadelig for Oslo på lang sikt. Det er derfor helt nødvendig at Oslo-politikerne tar på seg de langsiktige og strategiske brillene på dette området.

Legger Oslo-politikere til rette for boligbygging i områder der folk allerede bor, skal vi som boligutvikler ta vårt nødvendige ansvar for at dette blir gode og bærekraftige nabolag der folk trives. Et godt samspill med naboer, nabolag, myndigheter og private utviklere som Neptune er avgjørende for å sikre optimale boliger som gjør at både eldre og yngre innbyggere kan bli boende i sitt eget nærområde. I sum gir dette en velfungerende boligdynamikk som vil gjøre Oslo oppnåelig og attraktiv for enda flere!

Bonusen for Oslo vil være høyere skatteinntekter og en bedre og mer effektiv eldreomsorg. Men dette kommer ikke av selg selv når koronapandemien er over, vi har alle et stort ansvar for å skape et bærekraftig Oslo også for kommende generasjoner.