np3

100 boliger banket gjennom Bystyret

2018-10-26
Neptune Properties får bygge 100 boliger på Bekkelagshøgda.

I juli 2014 bestilte Arcasa arkitekter oppstartsmøte for Sandstuveien 54 og Libakkveien 9, og senere ble planområdet i bydel Nordstrand utvidet til 7 eiendommer, som i dag er bebygget med ene- og tomannsboliger.

Onsdag ble planforslaget vedtatt i Oslo bystyre mot stemmene fra Rødt og Fremskrittspartiet.

Det er Neptune Properties som står bak planene om å omregulere Sandstuveien 54-58 og Libakkveien 9-11 fra bolig og kjørevei, til bolig, kombinert med mulighet for forretning, bevertning eller offentlig eller privat tjenesteyting. Planforslaget legger til rette for oppføring av to boligblokker på 4-6 etasjer på eiendommene.

Mot Sandstuveien tillates det næring i første etasje.

Foreslått maksimalt bruksareal er 13. 389 kvadratmeter inkludert parkeringsanlegg under bakken. Anslått bruksareal bolig er ca. 9.400 kvadratmeter, som tilsvarer ca. 100 boliger.

Planområdet er støyutsatt, men plassering og utforming av bebyggelsen skal sikre et romslig støyskjermet uterom som åpner seg mot vest. Planforslaget sikrer også opparbeidelse av fortau fra krysset Sandstuveien/Libakkfaret og opp til planområdet, samt en nord-sørgående snarvei gjennom planområdet som er sikret for allmennheten.

Planforslaget vil gi flere boliger i nærheten av Brattlikollen T–banestasjon. Dessuten har foreslåtte høyder liten betydning for sol- og skyggeforhold for tilgrensende boligbebyggelse, ettersom disse i hovedsak ligger vest og nord planområdet.

Plan- og bygningsetaten ga planforslaget sin anbefaling før det ble oversendt til politisk behandling.

Les hele artikkelen her